വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

 ഭാഗം 8

ഇസ്രായേല്യർ കനാൻദേത്തേക്കു കടക്കുന്നു

ഇസ്രായേല്യർ കനാൻദേത്തേക്കു കടക്കുന്നു

യോശുയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേല്യർ കനാൻദേശം പിടിച്ചക്കുന്നു. തന്‍റെ ജനത്തെ ശത്രുക്കളിൽനിന്നു വിടുവിക്കാൻ യഹോവ ന്യായാധിന്മാരെ സജ്ജരാക്കുന്നു

ഇസ്രായേല്യർ കനാനിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പുതന്നെ ആ ദേശം അബ്രാഹാമിന്‍റെ സന്തതികൾക്കു നൽകുമെന്ന് യഹോവ വാഗ്‌ദാനംചെയ്‌തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, യോശുയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേല്യർ വാഗ്‌ദത്തദേശം അവകാമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുയാണ്‌.

കനാന്യർ നാശയോഗ്യരാണെന്ന് ദൈവം വിധിച്ചുഴിഞ്ഞിരുന്നു. മ്ലേച്ഛമായ രതിക്രീളും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുംകൊണ്ട് അവർ ദേശത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പിടിച്ചക്കുന്ന കനാന്യ നഗരങ്ങളെ ഇസ്രായേല്യർ പൂർണമായി നശിപ്പിച്ചുയേണ്ടിയിരുന്നു.

ദേശത്തേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് യോശുവ രണ്ടുചാന്മാരെ അവിടേക്ക് അയയ്‌ക്കുന്നു. അവർ യെരീഹോ പട്ടണത്തിലെ രാഹാബ്‌ എന്ന ഒരു സ്‌ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു. ആ പുരുന്മാർ ഇസ്രായേല്യരാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അവൾ അവരെ സ്വീകരിച്ച് അവർക്ക് അഭയംനൽകുന്നു. യഹോവ തന്‍റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ചെയ്‌ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൾ കേട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രാഹാബിന്‌ ഇസ്രായേല്യരുടെ ദൈവത്തിൽ വലിയ വിശ്വാമായിരുന്നു. തന്നെയും കുടുംത്തെയും നശിപ്പിക്കുയില്ലെന്ന് അവൾ ആ ചാരന്മാരെക്കൊണ്ട് സത്യംചെയ്യിക്കുന്നു.

ഇസ്രായേല്യർ കനാനിലെ യെരീഹോയ്‌ക്കുനേരെ വന്നപ്പോൾ അത്ഭുതമായി പട്ടണമതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീഴാൻ യഹോവ ഇടയാക്കി. യോശുയുടെ സൈന്യം പട്ടണത്തിലേക്ക് ഇരച്ചുറി അതിനെ നശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ രാഹാബിനെയും കുടുംത്തെയും അവർ ഒന്നും ചെയ്‌തില്ല. തുടർന്നുവന്ന ആറുവർഷംകൊണ്ട് വാഗ്‌ദത്തദേത്തിന്‍റെ വലിയൊരു ഭാഗം യോശുയും സൈന്യവും പിടിച്ചെടുത്തു. പിന്നീട്‌ ദേശം ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വിഭജിച്ചുകൊടുത്തു.

തന്‍റെ ദീർഘകാത്തെ സേവനത്തിനൊടുവിൽ ഒരുനാൾ യോശുവ ജനത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി. അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്കുവേണ്ടി യഹോവ ചെയ്‌ത കാര്യങ്ങൾ ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, യഹോയെ സേവിക്കാൻ യോശുവ അവരോട്‌ ആഹ്വാനംചെയ്‌തു. യോശുയുടെയും അവനോടൊപ്പം അടുത്തുപ്രവർത്തിച്ചിരുന്നരുടെയും മരണശേഷം ഇസ്രായേല്യർ യഹോയെ ഉപേക്ഷിച്ച് വ്യാജ ദൈവങ്ങളെ സേവിക്കാൻതുങ്ങി. പലപ്പോഴും അവർ യഹോയോട്‌ അനുസക്കേടു കാട്ടി. ഇങ്ങനെ 300-ഓളം വർഷം കടന്നുപോയി. ആ കാലങ്ങളിൽ അവരെ ഞെരുക്കാൻ ഫെലിസ്‌ത്യരെപ്പോലുള്ള ശത്രുക്കളെ യഹോവ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ സഹായത്തിനായി ഇസ്രായേല്യർ യഹോയോടു നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ ന്യായാധിന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ മൊത്തം 12 പേർ ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാനംത്തി.

ന്യായാധിന്മാരുടെ പുസ്‌തത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ന്യായാധിപൻ ഒത്‌നീയേലും അവസാത്തെ ന്യായാധിപൻ ശിംശോനുമാണ്‌. ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ശിംശോൻ. ന്യായാധിന്മാരുടെ പുസ്‌തകം ആവർത്തിച്ചു വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന സത്യമുണ്ട്: യഹോയെ അനുസരിക്കുന്നത്‌ അനുഗ്രങ്ങൾ കൈവരുത്തും; എന്നാൽ അനുസക്കേട്‌ നാശത്തിൽ കലാശിക്കും.

യോശുവ, ന്യായാധിന്മാർ, ലേവ്യപുസ്‌തകം 18:24, 25 എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയുള്ളത്‌.