വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

 അനുബന്ധം

മിശിഹായുടെ വരവ്‌ ദാനീയേലിന്‍റെ പ്രവചനം മുൻകൂട്ടിപ്പയുന്ന വിധം

മിശിഹായുടെ വരവ്‌ ദാനീയേലിന്‍റെ പ്രവചനം മുൻകൂട്ടിപ്പയുന്ന വിധം

യേശു ജനിക്കുന്നതിന്‌ 500-ലേറെ വർഷം മുമ്പാണ്‌ പ്രവാനായ ദാനീയേൽ ജീവിച്ചിരുന്നത്‌. എന്നിരുന്നാലും, യേശു അഭിഷിക്തനാകുന്ന അഥവാ മിശിഹാ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്‌തു ആയി നിയമിനാകുന്ന സമയം കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായമായ വിവരങ്ങൾ യഹോവ ദാനീയേലിനു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു. ദാനീയേലിനോട്‌ ഇങ്ങനെ പറയപ്പെട്ടു: “യെരൂലേമിനെ യഥാസ്ഥാപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കല്‌പന പുറപ്പെടുന്നതുമുതൽ  അഭിഷിക്തനായോരു പ്രഭുരെ [“നായകനായ മിശിഹാരെ,” NW] ഏഴു ആഴ്‌ചട്ടം; അറുപത്തുണ്ടു ആഴ്‌ചട്ടം.”—ദാനീയേൽ 9:25.

മിശിഹാ വരുന്ന സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ആദ്യംന്നെ മിശിഹായിലേക്കു നയിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ തുടക്കം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രവചനുരിച്ച്, അത്‌ “യെരൂലേമിനെ യഥാസ്ഥാപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കല്‌പന പുറപ്പെടുന്നതുമുതൽ” ആണ്‌. ഈ ‘കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത്‌’ എന്നാണ്‌? ബൈബിൾ എഴുത്തുകാനായ നെഹെമ്യാവ്‌ പറയുന്നനുരിച്ച്, യെരൂലേമിന്‍റെ ചുറ്റുതിൽ പുനർനിർമിക്കാനുള്ള കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത്‌ “അർത്ഥഹ്‌ശഷ്ടാരാജാവിന്‍റെ ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ” ആയിരുന്നു. (നെഹെമ്യാവു 2:1, 5-8) ഒരു ഭരണാധികാരിയെന്ന നിലയിലുള്ള അർത്ഥഹ്‌ശഷ്ടാവിന്‍റെ ആദ്യത്തെ പൂർണവർഷം പൊ.യു.മു. 474 ആണെന്ന് ചരിത്രകാന്മാർ  സ്ഥിരീരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വാഴ്‌ചയുടെ 20-‍ാ‍ം വർഷം പൊ.യു.മു. 455 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, ദാനീയേലിന്‍റെ മിശിഹൈക പ്രവചത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ തുടക്കം നമുക്കു കിട്ടി—പൊ.യു.മു. 455.

‘നായകനായ മിശിഹായുടെ’ വരവിലേക്കു നയിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്‌ എത്ര ദൈർഘ്യമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ദാനീയേൽ സൂചന നൽകുന്നു. “ഏഴു ആഴ്‌ചട്ടം; അറുപത്തുണ്ടു ആഴ്‌ചട്ടം,” അതായത്‌ മൊത്തം 69 ആഴ്‌ചളാണ്‌ പ്രവചത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ്‌? ഇവ ഏഴു ദിവസം അടങ്ങുന്ന ആഴ്‌ചളല്ല മറിച്ച് വർഷങ്ങളുടെ ആഴ്‌ചളാണെന്ന് അനേകം ബൈബിൾ പരിഭാളും പ്രകടമാക്കുന്നു. അതിന്‍റെ അർഥം, ഓരോ ആഴ്‌ചയും ഏഴു വർഷത്തെ കുറിക്കുന്നുവെന്നാണ്‌. വർഷങ്ങളുടെ ആഴ്‌ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴു വർഷം അടങ്ങുന്ന കാലയവുകൾ എന്ന ആശയം പുരാകാത്തെ യഹൂദന്മാർക്കു പരിചിമായിരുന്നു. ഉദാഹത്തിന്‌, ഓരോ ഏഴാം വർഷവും അവർക്ക് ഒരു ശബത്തുവർഷമായിരുന്നു. (പുറപ്പാടു 23:10, 11) അതിനാൽ, ഈ 69 പ്രാവനിക ആഴ്‌ചകൾ, ഏഴു വർഷം വീതമുള്ള 69 കാലയവുകൾ അഥവാ മൊത്തം 483 വർഷം ആണ്‌.

ഇനി നാം കണക്കുകൂട്ടുയേ വേണ്ടൂ. പൊ.യു.മു. 455 മുതൽ 483 വർഷം എണ്ണിയാൽ അതു നമ്മെ പൊ.യു. 29-ൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. യേശു സ്‌നാമേറ്റ്‌ മിശിഹാ ആയിത്തീർന്നത്‌ കൃത്യമായും ആ വർഷത്തിലാണ്‌! * (ലൂക്കൊസ്‌ 3:1, 2, 21, 22) ബൈബിൾ പ്രവചത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധേമായ ഒരു നിവൃത്തില്ലേ അത്‌?

^ ഖ. 2 പൊ.യു.മു. 455 മുതൽ പൊ.യു.മു. 1 വരെ 454 വർഷം. പൊ.യു.മു. 1 മുതൽ പൊ.യു. 1 വരെ ഒരു വർഷം (പൂജ്യം എന്ന വർഷം ഇല്ലായിരുന്നു). പൊ.യു. 1 മുതൽ പൊ.യു. 29 വരെ 28 വർഷം. ഇവ മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് മൊത്തം 483 വർഷം കിട്ടും. വർഷങ്ങളുടെ 70-‍ാമത്തെ ആഴ്‌ചയിൽ അതായത്‌ പൊ.യു. 33-ൽ യേശു വധിക്കപ്പെട്ടു അഥവാ ‘ഛേദിക്കപ്പെട്ടു.’ (ദാനീയേൽ 9:24, 26) ദാനീയേൽ പ്രവചത്തിനു ശ്രദ്ധ കൊടുപ്പിൻ! അധ്യായം 11, തിരുവെഴുത്തുകൾ സംബന്ധിച്ച ഉൾക്കാഴ്‌ച (ഇംഗ്ലീഷ്‌), വാല്യം 2 പേജ്‌ 899-901 എന്നിവ കാണുക. രണ്ടും യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ പ്രസിദ്ധീരിച്ചത്‌.