വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ഇതാണോ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത്‌?

ഇതാണോ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത്‌?

ഏതെങ്കിലും പത്രം എടുത്തു വായിച്ചുനോക്കുക. ടിവി-യിലെയോ റേഡിയോയിലെയോ വാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറ്റകൃത്യം, യുദ്ധം, ഭീകരപ്രവർത്തനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾക്കു യാതൊരു ക്ഷാമവും കാണില്ല! നിങ്ങളുടെന്നെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുക. രോഗമോ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മരണമോ നിങ്ങളെ വളരെയേറെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുണ്ടാകാം. ‘ഞാൻ കഷ്ടതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു’വെന്നു പറഞ്ഞ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായ ഇയ്യോബിന്‍റേതിനു സമാനമായ വികാങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും തോന്നിയേക്കാം.—ഇയ്യോബ്‌ 10:15, ഓശാന ബൈബിൾ.

നിങ്ങളോടുന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക:

 • എനിക്കും സഹമനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി ദൈവം ഇതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്‌?

 • എന്‍റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള സഹായം എനിക്ക് എവിടെനിന്നു ലഭിക്കും?

 • ഭൂമിയിൽ എന്നെങ്കിലും സമാധാനം ഉണ്ടാകുമെന്നു നമുക്കു പ്രത്യാശിക്കാനാകുമോ?

ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള തൃപ്‌തിമായ ഉത്തരം ബൈബിളിലുണ്ട്.

 പിൻവരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ദൈവം ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുരുമെന്നു ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു:

 • “അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണുനീർ എല്ലാം തുടെച്ചുയും. ഇനി മരണം ഉണ്ടാകയില്ല; ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല.”—വെളിപ്പാടു 21:4, 5

 • “മുടന്തൻ മാനിനെപ്പോലെ ചാടും.” —യെശയ്യാവു 35:6

 • “കുരുന്മാരുടെ കണ്ണു തുറന്നുരും.”—യെശയ്യാവു 35:5

 •  ‘കല്ലറകളിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കും.’—യോഹന്നാൻ 5:28, 29

 • “എനിക്കു ദീനം എന്നു യാതൊരു നിവാസിയും പറകയില്ല.”—യെശയ്യാവു 33:24

 • “ദേശത്തു പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ ധാന്യമൃദ്ധിയുണ്ടാകും.”—സങ്കീർത്തനം 72:16

 ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽനിന്നു പ്രയോനം നേടുക

മുൻപേജുളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നയൊന്നും നടക്കാൻപോകുന്ന കാര്യല്ലെന്നു പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്നു തള്ളിക്കരുത്‌. ഇക്കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്നു ദൈവം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അവൻ അതു ചെയ്യാൻപോകുന്ന വിധം ബൈബിൾ വിശദീരിക്കുന്നു.

ബൈബിൾ അതിലധികം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾപ്പോലും തികച്ചും സംതൃപ്‌തിമായ ജീവിതം നയിക്കാനുകുന്ന മാർഗം അതു നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുരുന്നു. നിങ്ങളുടെന്നെ ഉത്‌കണ്‌ഠളെയും പ്രശ്‌നങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക. അവയിൽ പണപരമായ കാര്യങ്ങൾ, കുടുംപ്രശ്‌നങ്ങൾ, മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യനില, പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വേർപാട്‌ എന്നിവയെല്ലാം കണ്ടേക്കാം. ഇപ്പോത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബൈബിൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പിൻവരുന്നതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് ആശ്വാസം പകരാൻ അതിനു കഴിയും:

 • നാം കഷ്ടപ്പാടും ദുരിവും അനുഭവിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

 • ജീവിത ഉത്‌കണ്‌ഠളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും?

 • കുടുംജീവിതം ഏറെ സന്തുഷ്ടമാക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും?

 • മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു?

 • മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടരെ നമുക്ക് ഇനി എന്നെങ്കിലും കാണാനാകുമോ?

 • ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്‌ദാങ്ങൾ ദൈവം നിവർത്തിക്കുമെന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാനാകുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

 നിങ്ങൾ ഈ പുസ്‌തകം വായിക്കുന്നുവെന്ന വസ്‌തുന്നെ കാണിക്കുന്നത്‌, ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്കു താത്‌പര്യമുണ്ടെന്നാണ്‌. ഈ പുസ്‌തകം തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഖണ്ഡികകൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പേജിന്‍റെ താഴ്‌ഭാത്തായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക. യഹോയുടെ സാക്ഷിളോടൊത്തു ബൈബിൾ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചോദ്യോത്തര രീതി ദശലക്ഷക്കക്കിന്‌ ആളുകൾ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അനുഭവും അതുതന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ആവേശവും സംതൃപ്‌തിദാവുമായ പഠനം ആസ്വദിക്കവേ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ!