വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

സത്യദൈവം

സത്യദൈവം

എബ്രായ ഭാഷയിൽ “ദൈവം” എന്നത്‌ നിശ്ചായക ഉപപദത്തോടൊപ്പം വരു​മ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണു പരിഭാ​ഷപ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. ഏകസത്യ​ദൈ​വ​മെന്ന നിലയിൽ യഹോ​വയെ വ്യാജ​ദൈ​വ​ങ്ങ​ളിൽനിന്ന്‌ വേർതി​രി​ച്ചു​കാ​ണി​ക്കാൻ പലപ്പോ​ഴും ഈ പ്രയോ​ഗം ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. അങ്ങനെ​യുള്ള സന്ദർഭ​ങ്ങ​ളിൽ “സത്യ​ദൈവം” എന്ന പരിഭാഷ എബ്രാ​യ​പ​ദപ്രയോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ എല്ലാ അർഥത​ല​ങ്ങ​ളും ഉൾക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.—ഉൽ 5:22, 24; 46:3; ആവ 4:39.