വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വ്യഭിചാരം

വ്യഭിചാരം

വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു പുരു​ഷ​നോ സ്‌ത്രീ​യോ തന്റെ ഇണയല്ലാത്ത ഒരാളു​മാ​യി മനഃപൂർവം ലൈം​ഗി​ക​ബ​ന്ധ​ത്തിൽ ഏർപ്പെ​ടു​ന്നത്‌.—പുറ 20:14; മത്ത 5:27; 19:9.