വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

മൽക്കാം

മൽക്കാം

അമ്മോ​ന്യ​രു​ടെ പ്രധാ​നദേ​വ​നായ മോ​ലേ​ക്കു​തന്നെ ആയിരി​ക്കാ​നാ​ണു സാധ്യത. (സെഫ 1:5)—മോ​ലേക്ക്‌ കാണുക.