വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

മൈൽ

മൈൽ

ദൂരം സൂചി​പ്പി​ക്കുന്ന ഒരു അളവ്‌. മൂല​ഗ്രീ​ക്കു​തി​രുവെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ ഇതു കാണു​ന്നതു മത്തായി 5:41-ൽ മാത്ര​മാണ്‌. 1,479.5 മീ. (4,854 അടി) വരുന്ന റോമൻ മൈലാ​യി​രി​ക്കാം ഇത്‌. ലൂക്കോ​സ്‌ 24:13; യോഹ​ന്നാൻ 6:19; 11:18 എന്നീ മൂന്നു വാക്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അടിക്കു​റി​പ്പി​ലും “മൈൽ” എന്ന പദം കാണുന്നു. മൂലപാ​ഠ​ത്തിൽ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയം എന്ന പണ്ടത്തെ അളവിനെ​യാണ്‌ ഇവി​ടെയെ​ല്ലാം മൈൽ എന്നു മാറ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.—അനു. ബി14 കാണുക.