വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

മീറ

മീറ

കൊമ്മി​ഫോറ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യത്യ​സ്‌ത​തരം കുറ്റിച്ചെ​ടി​ക​ളിൽനി​ന്നോ ചെറിയ മരങ്ങളിൽനി​ന്നോ കിട്ടുന്ന സുഗന്ധപ്പശ. വിശു​ദ്ധ​മായ അഭി​ഷേ​ക​തൈലം ഉണ്ടാക്കാ​നുള്ള കൂട്ടിൽ മീറ ചേർത്തി​രു​ന്നു. ശരീര​ത്തിൽ തേക്കുന്ന ലോഷൻ, തിരു​മ്മാ​നുള്ള എണ്ണ എന്നിവ​യിൽ ചേർക്കാ​നും വസ്‌ത്രങ്ങൾ, കിടക്ക എന്നിവ സുഗന്ധ​പൂർണ​മാ​ക്കാ​നും ശവശരീ​രം ഒരുക്കാ​നും ഇത്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു.—പുറ 30:23; സുഭ 7:17; യോഹ 19:39.