വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

മിക്താം

മിക്താം

ആറു സങ്കീർത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേലെ​ഴു​ത്തി​ലെ എബ്രാ​യ​പദം. (സങ്ക 16, 56–60) ഈ സാങ്കേ​തി​ക​പ​ദ​ത്തി​ന്റെ അർഥം വ്യക്തമല്ല; “ആലേഖനം” എന്ന വാക്കു​മാ​യി ബന്ധമു​ണ്ടെന്നു കരുതു​ന്നു.