വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

മാസ്‌കിൽ

മാസ്‌കിൽ

13 സങ്കീർത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേലെ​ഴു​ത്തി​ലുള്ള ഒരു എബ്രാ​യ​പദം. അർഥം വ്യക്തമല്ല; “ധ്യാന​നി​ര​ത​മായ കവിത” എന്നായി​രി​ക്കാ​നാ​ണു സാധ്യത. ‘വിവേ​കത്തോ​ടെ സേവിക്കുക ’ എന്നു പരിഭാ​ഷപ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന, സമാന​മായ മറ്റൊരു പദവു​മാ​യി ഇതിനു ബന്ധമു​ണ്ടെന്നു ചിലർ കരുതു​ന്നു.—2ദിന 30:22; സങ്ക 32:മേലെ.