വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

പ്രവാസം

പ്രവാസം

ഒരാളെ സ്വന്തം ദേശത്തു​നി​ന്നോ വീട്ടിൽനി​ന്നോ പ്രവാ​സി​യാ​യി പിടി​ച്ചുകൊ​ണ്ടുപോ​കു​ന്നത്‌. പലപ്പോ​ഴും കീഴട​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ഉത്തരവ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും ഇങ്ങനെ ബന്ദിയാ​യി കൊണ്ടുപോ​കു​ന്നത്‌. എബ്രാ​യ​വാ​ക്കി​ന്റെ അർഥം: “പുറ​പ്പെടൽ.” ഇസ്രായേ​ല്യർ രണ്ടു തവണ നീണ്ട കാലം പ്രവാ​സ​ത്തി​ലാ​യി. ആദ്യം പത്തു-ഗോത്ര വടക്കേ രാജ്യ​ത്തു​ള്ള​വരെ അസീറി​യ​ക്കാർ പിടി​ച്ചുകൊ​ണ്ടുപോ​യി. പിന്നീടു രണ്ടു-ഗോത്ര തെക്കേ രാജ്യ​ത്തു​ള്ള​വരെ ബാബിലോൺകാ​രും പിടി​ച്ചുകൊ​ണ്ടുപോ​യി. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരി​ലും കുറെ പേർ പേർഷ്യൻ രാജാ​വായ കോ​രെ​ശി​ന്റെ കാലത്ത്‌ സ്വദേ​ശത്തേക്കു മടങ്ങി​വന്നു.—2രാജ 17:6; 24:16; എസ്ര 6:21.