വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം

പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം

പുളിപ്പു ചേർക്കാ​തെ ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പത്തെ അർഥമാ​ക്കു​ന്നു.—ആവ 16:3; മർ 14:12; 1കൊ 5:8.