വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

നെഫിലിം

നെഫിലിം

മനുഷ്യ​ശ​രീ​രം എടുത്ത ദൈവ​ദൂ​ത​ന്മാർക്കും മനുഷ്യ​സ്‌ത്രീ​കൾക്കും പ്രളയ​ത്തി​നു മുമ്പ്‌ ഉണ്ടായ അക്രമാ​സ​ക്ത​രായ സങ്കരപുത്ര​ന്മാർ.—ഉൽ 6:4.