വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

നുകം

നുകം

ഒരാളു​ടെ തോളിൽ വെക്കുന്ന, രണ്ട്‌ അറ്റത്തും ഭാരം തൂക്കുന്ന ഒരു ദണ്ഡ്‌. അല്ലെങ്കിൽ നിലം ഉഴാനോ വണ്ടി വലിക്കാ​നോ വേണ്ടി രണ്ടു മൃഗങ്ങ​ളു​ടെ (സാധാ​ര​ണ​യാ​യി കന്നുകാ​ലി​ക​ളു​ടെ) കഴുത്തിൽ വെക്കുന്ന തടിക്ക​ഷണം അഥവാ ചട്ടക്കൂട്‌. അടിമകൾ മിക്ക​പ്പോ​ഴും വലിയ ഭാരം ചുമക്കാൻ നുകം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നാൽ അടിമത്തം, അടിച്ച​മർത്തൽ, കഷ്ടപ്പാട്‌ തുടങ്ങി​യ​വയെ​യോ മറ്റൊ​രാ​ളു​ടെ കീഴി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തിനെ​യോ പ്രതി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കാൻ ആലങ്കാ​രി​ക​മാ​യി നുകം എന്ന പദം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. നുകം നീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒടിക്കുക എന്നു പറയു​ന്നത്‌ അടിമ​ത്ത​ത്തിൽനി​ന്നും അടിച്ച​മർത്ത​ലിൽനി​ന്നും ചൂഷണ​ത്തിൽനി​ന്നും ഉള്ള വിടു​ത​ലി​നെ കുറി​ക്കു​ന്നു.—ലേവ 26:13; മത്ത 11:29, 30.