വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ധാതുരൂപം

ധാതുരൂപം

പദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനരൂപമാണു ധാതു. ഒരു ധാതുവിൽനിന്ന്‌ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പദങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നു.