വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ദോളനയാഗം

ദോളനയാഗം

യാഗവ​സ്‌തു പിടി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന ആരാധ​കന്റെ കൈയു​ടെ കീഴിൽ പുരോ​ഹി​തൻ തന്റെ കൈ ചേർത്തു​പി​ടിച്ച്‌ അങ്ങോ​ട്ടും ഇങ്ങോ​ട്ടും ആട്ടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പുരോ​ഹി​തൻതന്നെ യാഗവ​സ്‌തു ആട്ടുന്നു. യാഗവ​സ്‌തു യഹോ​വ​യ്‌ക്ക്‌ അർപ്പി​ക്കു​ന്ന​തിനെ​യാണ്‌ ഇതു സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌.—ലേവ 7:30.