വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ദക്കപ്പൊലി

ദക്കപ്പൊലി

ഗ്രീക്കു​ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒരു കൂട്ടം; ആദ്യം പത്തു നഗരങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. (“പത്ത്‌” എന്ന്‌ അർഥമുള്ള ദക്ക, “നഗരം” എന്ന്‌ അർഥമുള്ള പൊലി​സ്‌ എന്നീ ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ങ്ങ​ളിൽനിന്ന്‌.) ഗലീല കടലിന്റെ​യും യോർദാൻ നദിയുടെ​യും കിഴക്കുള്ള പ്രദേ​ശ​വും ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അവി​ടെ​യാണ്‌ ഈ നഗരങ്ങ​ളിൽ മിക്കതും സ്ഥിതിചെ​യ്‌തി​രു​ന്നത്‌. യവന സംസ്‌കാ​ര​ത്തിന്റെ​യും വ്യാപാ​ര​ത്തിന്റെ​യും കേന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു അവിടം. യേശു ഈ പ്രദേ​ശ​ത്തു​കൂ​ടെ യാത്ര ചെയ്‌തി​ട്ടുണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഈ നഗരങ്ങ​ളിൽ ഏതെങ്കി​ലും സന്ദർശി​ച്ച​താ​യി രേഖയില്ല. (മത്ത 4:25; മർ 5:20)—അനു. എ7-ഉം ബി10-ഉം കാണുക.