വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

കോർ

കോർ

ഒരു ഖര-ദ്രാവക അളവ്‌. 220 ലിറ്ററി​നു തുല്യം. ബത്ത്‌ അളവിനെ ആധാര​മാ​ക്കി​യു​ള്ളത്‌. (1രാജ 5:11)—അനു. ബി14 കാണുക.