വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ഏഷ്യ

ഏഷ്യ

ഇന്നത്തെ തുർക്കി​യു​ടെ പടിഞ്ഞാ​റു​ഭാ​ഗ​വും സാമൊ​സ്‌, പത്മൊസ്‌ എന്നിവപോ​ലുള്ള ചില തീര​ദേ​ശ​ദ്വീ​പു​ക​ളും ഉൾപ്പെട്ട റോമൻ സംസ്ഥാ​നത്തെ കുറി​ക്കാ​നാ​ണു ഗ്രീക്കു​തി​രുവെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ ഈ പേര്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. എഫെ​സൊ​സാ​യി​രു​ന്നു തലസ്ഥാനം. (പ്രവൃ 20:16; വെളി 1:4)—അനു. ബി13 കാണുക.