വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ഉപപത്‌നി

ഉപപത്‌നി

വെപ്പാട്ടി. ഭാര്യ​യു​ടെ ഒപ്പം സ്ഥാനമി​ല്ലാ​തി​രുന്ന ഇവർ മിക്ക​പ്പോ​ഴും ദാസി​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു.—പുറ 21:8; 2ശമു 5:13; 1രാജ 11:3.