വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ആഭിചാരം

ആഭിചാരം

ദുഷ്ടരായ ആത്മജീ​വി​ക​ളിൽനി​ന്നുള്ള ശക്തി ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ന്നത്‌.—2ദിന 33:6.