വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ആത്മാക്കളോട്‌ ഉപദേശം തേടുന്നവർ

ആത്മാക്കളോട്‌ ഉപദേശം തേടുന്നവർ

മരിച്ച​വരോ​ടു സംസാ​രി​ക്കുന്നെന്ന്‌ അവകാ​ശപ്പെ​ടു​ന്നവർ. ഇവർ യഥാർഥ​ത്തിൽ ഭൂതങ്ങ​ളു​മാ​യി​ട്ടാ​ണു ബന്ധപ്പെ​ടു​ന്നത്‌.—ലേവ 20:27; ആവ 18:10-12; 2രാജ 21:6.