വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഫിലി​പ്പീൻസി​ലെ ചുഴലി​ക്കാറ്റ്‌—പ്രതി​സ​ന്ധി​ക​ളിൽ വിശ്വാ​സം തുണയ്‌ക്കെ​ത്തു​ന്നു

ഫിലി​പ്പീൻസി​ലെ ചുഴലി​ക്കാറ്റ്‌—പ്രതി​സ​ന്ധി​ക​ളിൽ വിശ്വാ​സം തുണയ്‌ക്കെ​ത്തു​ന്നു

അതിജീ​വ​കർ കഥ പറയുന്നു.