വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ജയിലിൽനിന്ന്‌ ജീവിതവിജയത്തിലേക്ക്‌

ജയിലിൽനിന്ന്‌ ജീവിതവിജയത്തിലേക്ക്‌

ബൈബിൾ ഒരു ജയിൽപ്പുള്ളിയുടെ ജീവിതം മാറ്റിയത്‌ എങ്ങനെയന്നു കാണുക.—സങ്കീർത്തനം 68:6.