വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

“വഴി ഇതാകു​ന്നു”

“വഴി ഇതാകു​ന്നു”

ഈ പാട്ട്‌ എട്ടു ഭാഷയിൽ പാടി​യ​തു കേൾക്കാം.