വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

അയർലൻഡിലെ പ്രത്യേക കൺവെൻഷൻ

അയർലൻഡിലെ പ്രത്യേക കൺവെൻഷൻ

2012-ൽ അയർലൻഡിലെ പ്രത്യേക കൺവെൻഷനു ഹാജരാകാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന്‌ അയർലൻഡിൽ എത്തിയവർക്ക്‌ അവിടെയുള്ള യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ആതിഥ്യമരുളി.