വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ

ബൈബിളിനെക്കുറിച്ചോ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളെക്കുറിച്ചോ കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക്‌ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എങ്കിൽ,താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു യഹോവയുടെ സാക്ഷി നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കും.

നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കൂ. ഇത്‌ ഞങ്ങളുടെ, വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗോള സ്വകാര്യതാനയത്തിനു ചേർച്ചയിലാണ്‌.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many areas, we have suspended our in-person visits and public meetings. Please include your telephone number when you complete this form and a Witness in your area will contact you.