വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ പ്രവർത്തത്തിനുവേണ്ട പണം എവിടെനിന്നാണു ലഭിക്കുന്നത്‌?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ പ്രവർത്തത്തിനുവേണ്ട പണം എവിടെനിന്നാണു ലഭിക്കുന്നത്‌?

ഞങ്ങളുടെ പ്രസംവേയ്‌ക്കുവേണ്ട പണം പ്രധാമായും ലഭിക്കുന്നത്‌ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ സ്വമേയാ നൽകുന്ന സംഭാവനകളിൽനിന്നാണ്‌. എന്നിരുന്നാലും യോഗങ്ങൾക്കിയിൽ ഞങ്ങൾ പണപ്പിരിവു നടത്തുന്നില്ല; സഭാംങ്ങളുടെമേൽ ദശാംശം ചുമത്തുന്നതുമില്ല. (മത്തായി 10:7, 8) പകരം, ഞങ്ങളുടെ യോഗസ്ഥങ്ങളിൽ സംഭാപ്പെട്ടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്; ആരെങ്കിലും സംഭാവന നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പെട്ടിളിൽ അതു നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്‌. സംഭാവന നൽകുന്നരുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളംറ്റുന്ന ഒരു പുരോഹിവർഗം ഇല്ല; അതുകൊണ്ടുന്നെ ചെലവുകൾ തികച്ചും നിയന്ത്രിക്കത്തക്കതാണ്‌. കൂടാതെ, വീടുതോറും പോകുന്നതിന്‌ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾക്ക് യാതൊരുവിധ സാമ്പത്തിഹാവും ലഭിക്കുന്നില്ല; ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാണ്‌.

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾക്കു ലഭിക്കുന്ന സംഭാളെല്ലാം പ്രകൃതിദുന്തങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടരെ സഹായിക്കാനും മിഷനറിമാരെയും സഞ്ചാരശുശ്രൂഷകരെയും പിന്തുയ്‌ക്കാനും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ ആരാധനാങ്ങൾ നിർമിക്കാനും ബൈബിളും ക്രിസ്‌തീയ പ്രസിദ്ധീങ്ങളും അച്ചടിച്ച് സഭകൾക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കാനും ആണ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌.

പ്രാദേശിക ചെലവുളിലേക്കായോ ലോകവ്യാവേയ്‌ക്കായോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനുംവേണ്ടിയോ സംഭാവന ചെയ്യണമോ എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത്‌ ഓരോ വ്യക്തിയുമാണ്‌. ഓരോ സഭയും പതിവായി കണക്കുറിപ്പോർട്ടുകൾ സഭാംങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്.