ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ ബൈബിൾപഠന കോഴ്‌സിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു പ്രയോജനം നേടാവുന്നതാണ്‌. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽവെച്ചുതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കാം. താഴെ കാണുന്ന ഫാറം പൂരിപ്പിക്കുക.