വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ലോകാ​സ്ഥാ​നത്ത്‌ ചരി​ത്ര​പ്ര​ദർശ​നം

ലോകാ​സ്ഥാ​നത്ത്‌ ചരി​ത്ര​പ്ര​ദർശ​നം

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ക്രിസ്‌തീ​യ​ച​രി​ത്രം അറിയാൻ ഒരു സുവർണാ​വ​സ​രം: ന്യൂ​യോർക്കി​ലെ ബ്രൂക്‌ലി​നി​ലു​ള്ള ലോകാ​സ്ഥാ​നത്ത്‌ ചരി​ത്ര​പ്ര​ദർശ​നം ഒരുക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു! പ്രദർശ​ന​ക്കാ​ഴ്‌ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ നിങ്ങൾക്കും സഞ്ചരി​ക്കാം.