വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഒരു അടയാളം അതിന്‍റെ കഥ പറയുമ്പോൾ...

ഒരു അടയാളം അതിന്‍റെ കഥ പറയുമ്പോൾ...

വാച്ച്ടവർ എന്ന അടയാബോർഡ്‌ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാണ്‌. അതിന്‍റെ ചരിത്രം അറിയൂ.