വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

“വഴി ഇതാകുന്നു”

“വഴി ഇതാകുന്നു”

ഈ പാട്ട് എട്ടു ഭാഷയിൽ പാടിതു കേൾക്കാം.