വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വീക്ഷാഗോപുരംഡെന്മാർക്കിൽ കുട്ടിളുടെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുണർത്തുന്നു!

ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വീക്ഷാഗോപുരംഡെന്മാർക്കിൽ കുട്ടിളുടെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുണർത്തുന്നു!

ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വീക്ഷാഗോപുരം ഡെന്മാർക്കിലെ ഒരു കുടുംത്തിനു വളരെ ഇഷ്ടമായി. അവർ പറയുന്നത്‌ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം.