വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പുതിയ ബൈബിൾ നിർമി​ക്കു​ന്നു

പുതിയ ബൈബിൾ നിർമി​ക്കു​ന്നു

വിശുദ്ധ തിരു​വെ​ഴു​ത്തു​കൾ—പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്ത​രം 2013-ന്‍റെ പരിഷ്‌ക​രി​ച്ച പതിപ്പി​ന്‍റെ പിന്നണി​പ്ര​വർത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേക്ക് ഒരു എത്തി​നോ​ട്ടം.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ഇന്ന് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ദൈവവചനത്തിന്‍റെ ഈ പരിഭാഷയെ അതുല്യമാക്കുന്നത്‌ എന്താണ്‌?