വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഭാഷകൾ കടന്നെത്തുന്ന സംഗീതം

ഭാഷകൾ കടന്നെത്തുന്ന സംഗീതം

ഒരു പാട്ട് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്കു പരിഭാഷ ചെയ്യുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 135 പാട്ടുളുള്ള ഒരു പുസ്‌തകം പരിഭാപ്പെടുത്താൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും!

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. മൂന്നു വർഷംകൊണ്ട് 116 ഭാഷകളിലേക്ക് അവർ യഹോയെ പാടിസ്‌തുതിക്കുവിൻ എന്ന പുതിയ പാട്ടുപുസ്‌തകം പരിഭാപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ, 55 ഭാഷകളിലേക്ക് അവർ 55 പാട്ടുളുള്ള ഒരു പാട്ടുപുസ്‌തവും വിവർത്തനം ചെയ്‌തു. മറ്റനേകം ഭാഷകളിലേക്ക് ഈ പുതിയ പാട്ടുപുസ്‌തകം പരിഭാപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു.

പരിഭായും രചനയും

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഇപ്പോൾത്തന്നെ 600-ഓളം ഭാഷകളിലേക്ക് ബൈബിധിഷ്‌ഠിത പ്രസിദ്ധീങ്ങൾ പരിഭാപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ 400-ഓളം ഭാഷകളിലെ പ്രസിദ്ധീങ്ങൾ ഓൺലൈനിലും ലഭ്യമാണ്‌. എന്നാൽ പാട്ടുപുസ്‌തകം പരിഭാപ്പെടുത്തുക എന്നത്‌ ഒരു വെല്ലുവിളിന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ഏതു ഭാഷയിൽ പരിഭാപ്പെടുത്തിയാലും യഹോയെ പാടിസ്‌തുതിക്കുവിൻ എന്ന പാട്ടുപുസ്‌തത്തിലെ പാട്ടുളുടെ ഈണങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുതന്നെയാണ്‌.

പാട്ടുകൾക്ക് വരികൾ രചിക്കുന്നത്‌ മാസിക പരിഭാപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെയല്ല. ഉദാഹത്തിന്‌, വീക്ഷാഗോപുരം മാസിക പരിഭാപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വിവർത്തകർ മൂലഭായിലെ എല്ലാ ആശയങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി പരിഭാപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ സംഗീത്തിന്‍റെ കാര്യം വ്യത്യസ്‌തമാണ്‌.

എങ്ങനെയാണ്‌ അത്‌ ചെയ്യുന്നത്‌?

പാട്ടുകൾ പരിഭാപ്പെടുത്തുന്നവർ മറ്റു പ്രസിദ്ധീങ്ങൾ പരിഭാപ്പെടുത്തന്നരുടേതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു രീതിയാണ്‌ അവലംബിക്കുന്നത്‌. പാട്ടിന്‍റെ വരികൾ അർഥവത്തും ഹൃദ്യവും ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പവും ആയിരിക്കല്ലോ.

പാടുന്നയാൾക്ക് ഒരോ വരിയുടെയും അർഥവും ആശയവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം ഒരു സ്‌തുതിഗീത്തിന്‍റെ വാക്കുകൾ. ഓരോ ഭാഷയിലും പാട്ടുകാരന്‌ സ്വാഭാവിമായി പാടാനാകുംവിധം പാട്ടിന്‍റെ വരികളും സംഗീവും ഇഴചേർന്ന് ഒഴുകണം.

എങ്ങനെയാണ്‌ പരിഭാകർ ഇതു ചെയ്യുന്നത്‌? യഹോയെ പാടിസ്‌തുതിക്കുവിൻ എന്ന പാട്ടുപുസ്‌തകം ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്ന് വെറുതെ പദാനുദം പരിഭാഷ ചെയ്യാതെ പാട്ടുളുടെ ആത്മാവ്‌ ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയ വരികൾ എഴുതാനാണ്‌ പരിഭാഷാസംങ്ങളോട്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌. പാട്ടുളുടെ തിരുവെഴുത്തായം വിവർത്തകർ മനസ്സിൽപ്പിടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുയും ഓർത്തിരിക്കുയും ചെയ്യുന്ന വാക്കുളും ശൈലിളും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ആദ്യം, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പാട്ടിന്‍റെ ഒരു പദാനുപദ പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കുന്നു. പിന്നെ പാട്ട് എഴുതാൻ പ്രാപ്‌തിയുള്ള സാക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ആ പാട്ട് അർഥവത്തും മനോവും ആക്കുന്നു. തിരുവെഴുത്താങ്ങളുടെ കൃത്യത ചോർന്നുപോയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി പരിഭാഷാസംവും വായിച്ചുരിശോധിക്കുന്നരും പാട്ട് നന്നായി വിശകനം ചെയ്യുന്നു.

പുതിയ പാട്ടുപുസ്‌തകം സ്വന്തം ഭാഷയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇനിയും പുതിപുതിയ ഭാഷകളിൽ ഈ പാട്ടുപുസ്‌തകം കിട്ടാനായി അനേകർ കാത്തിരിക്കുന്നു.

 

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ഇന്ന് യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരാണ്‌?

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയാണ്‌?

600-ലധികം ഭാഷകളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ്‌ ഞങ്ങൾ ഇത്ര ശ്രമം ചെയ്യുന്നത്‌?