വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾസന്ദേശം അറിയിക്കുന്നതിന്‌ JW.ORG ഉപയോഗിക്കുന്നു

ബൈബിൾസന്ദേശം അറിയിക്കുന്നതിന്‌ JW.ORG ഉപയോഗിക്കുന്നു

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ 2012 ആഗസ്റ്റ് 27-ന്‌ jw.org വെബ്‌സൈറ്റ്‌ പരിഷ്‌കരിച്ച് പുറത്തിറക്കി. സാക്ഷികളും മറ്റുള്ളവരും അതിൽനിന്നു പ്രയോജനം നേടിയത്‌ എങ്ങനെയെന്നു കാണുക.