വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എഴുപതു പിന്നിട്ട ഗിലെയാദ്‌ സ്‌കൂൾ

എഴുപതു പിന്നിട്ട ഗിലെയാദ്‌ സ്‌കൂൾ

ഫെബ്രുരി 1, 1943-ൽ ന്യൂയോർക്കിന്‍റെ ഉൾപ്രദേശത്ത്‌ ഒരു പുതിയ സ്‌കൂൾ ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് അത്‌ വാച്ച്ടവർ ഗിലെയാദ്‌ ബൈബിൾ സ്‌കൂൾ എന്നാണ്‌ അറിയപ്പെടുന്നത്‌. ഇതിനോകം ആ സ്‌കൂൾ ലോകത്തിന്‍റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 8,000-ത്തിലധികം സ്‌ത്രീപുരുന്മാർക്ക് പ്രത്യേരിശീനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മുകളിൽ: ന്യൂയോർക്കിലെ സൗത്ത്‌ ലാൻസിങ്ങിലുള്ള ഗിലെയാദ്‌ സ്‌കൂളിന്‍റെ മുഖ്യവാടം. താഴെ: 31-‍ാ‍ം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർഥിളെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തുകൊണ്ട് അധ്യാകൻ സംസാരിക്കുന്നു.

ഗിലെയാദ്‌ സ്‌കൂളിൽനിന്ന് അടുത്ത കാലത്ത്‌ ബിരുദം നേടിയ ജോനാഥൻ പറയുന്നു: “ദൈവത്തിൽ അധിഷ്‌ഠിമായി ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച പരിശീനം ഏതു ദേശക്കാരോടും ഏതു സാംസ്‌കാരിക പശ്ചാത്തത്തിലുള്ളരോടും തന്മയത്വത്തോടെ ഇടപഴകാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്‌തരാക്കിയിരിക്കുന്നു.” അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാര്യ മാർനി ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: “നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവ്‌ നമുക്കുവേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിരീതിയെക്കാൾ മെച്ചമായ മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യഹോയെ അറിയാൻ മറ്റുള്ളരെ സഹായിച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതം ധന്യമാകുമെന്ന് എനിക്കു പൂർണബോധ്യമുണ്ട്.”

ഫീസ്‌ ഈടാക്കാത്ത, അഞ്ചു മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്‌സാണ്‌ ഗിലെയാദ്‌ സ്‌കൂളിന്‍റേത്‌. ബൈബിളിനും സുവിശേവേയ്‌ക്കും ആണ്‌ ഈ കോഴ്‌സ്‌ മുഖ്യശ്രദ്ധ നൽകുന്നത്‌. ദൈവത്തിന്‌ ശക്തിയും പ്രോത്സാവും പകരാൻ ബിരുധാരിളെ പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നതാണ്‌ ഈ പരിശീനം. മാത്രമല്ല, ഇവരുടെന്നെ ജീവിത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻവേണ്ട ആത്മീയഗുങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും ഈ കോഴ്‌സ്‌ സഹായിക്കുന്നു. പഠനവേയിൽ, അവർ ചർച്ചചെയ്യുന്ന തിരുവെഴുത്തുത്ത്വങ്ങൾ യഹോയാം ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻപോന്നയാണ്‌.

മുകളിൽ: 1958-ൽ നടന്ന ക്ലാസ്സിൽ, സമാഗകൂടാത്തിന്‍റെ രൂപമാതൃയുടെ അരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആൽബർട്ട് ഷ്രോഡർ സഹോരൻ വിദ്യാർഥിളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. താഴെ: 1968-ൽ യുളൈസിസ്‌ ഗ്ലാസ്സ് സഹോരൻ 46-‍ാ‍ം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർഥിളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ഗിലെയാദ്‌ സ്‌കൂളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത്‌ മുഴുശുശ്രൂരായ ദമ്പതിളാണ്‌. ബിരുദാന്തരം, ഒന്നുകിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ തുടരാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കു പോകാനോ അവർക്കു നിയമനം ലഭിച്ചേക്കാം. മറ്റുചിലർക്കാട്ടെ യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ 90-ലധികം വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചോഫീസുളിലായിരിക്കാം നിയമനം ലഭിക്കുന്നത്‌. പ്രസംവേയിൽ കൂടുതൽ ഫലം ലഭിക്കേണ്ടതിന്‌ ഭൂരിഭാഗം ബിരുധാരിളെയും ജനസാന്ദ്രയേറിയ ദേശങ്ങളിലേക്കാണ്‌ നിയമിക്കാറുള്ളത്‌.

ന്യൂയോർക്കിലെ സൗത്ത്‌ ലാൻസിങ്ങിലുള്ള കിങ്‌ഡം ഫാമിലാണ്‌ ഗിലെയാദ്‌ സ്‌കൂൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത്‌. പിന്നീട്‌, 1961-ൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ബ്രൂക്‌ലിനിലുള്ള യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ലോകാസ്ഥാത്തേക്ക് ഈ സ്‌കൂൾ മാറ്റി. 1988 മുതൽ 1995 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ വാൾക്കിലിൽ ഉള്ള വാച്ച്ടറിന്‍റെ കൃഷിയിത്തിൽ ഈ സ്‌കൂൾ പ്രവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ, 1995 മുതൽ ന്യൂയോർക്കിലെ പാറ്റേർസണിലുള്ള വാച്ച്ടവർ വിദ്യാഭ്യാകേന്ദ്രത്തിലാണ്‌ ഇപ്പോൾ ഇതു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്‌. 2013 മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഇവിടെവെച്ച് 134-‍ാമത്തെ ക്ലാസ്സിന്‍റെ ബിരുദാച്ചടങ്ങ് നടന്നു.

മുകളിൽ: 2003-ൽ നടന്ന 116-‍ാമത്തെ ക്ലാസ്സിന്‍റെ പഠനവേള. താഴെ: 2011—ഗിലെയാദ്‌ ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഏഴു പതിറ്റാണ്ടുളായി യഹോയെ വിശ്വസ്‌തമായി സേവിക്കുന്നതിന്‍റെ സമുന്നമായ ഒരു രേഖയാണ്‌ വാച്ച്ടവർ ഗിലെയാദ്‌ ബൈബിൾ സ്‌കൂൾ ബിരുധാരികൾ കാഴ്‌ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്‌.