വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

138-‍ാമത്‌ ഗിലെ​യാദ്‌ ബിരു​ദ​ദാ​ന ചടങ്ങിന്‍റെ പ്രസക്ത​ഭാ​ഗ​ങ്ങൾ

138-‍ാമത്‌ ഗിലെ​യാദ്‌ ബിരു​ദ​ദാ​ന ചടങ്ങിന്‍റെ പ്രസക്ത​ഭാ​ഗ​ങ്ങൾ

138-‍ാമത്‌ ഗിലെ​യാദ്‌ ബിരു​ദ​ദാ​ന ചടങ്ങിന്‍റെ പ്രസക്ത​ഭാ​ഗ​ങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദി​ക്കു​ക.

JW സം​പ്രേ​ഷ​ണ​ത്തിൽ 138-‍ാമത്‌ ഗിലെ​യാദ്‌ ബിരു​ദ​ദാ​ന ചടങ്ങിന്‍റെ മുഴു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കാണാ​വു​ന്ന​താണ്‌.