വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

2013-ലെ വാർഷിയോത്തിന്‍റെ പ്രസക്തഭാങ്ങൾ

2013-ലെ വാർഷിയോത്തിന്‍റെ പ്രസക്തഭാങ്ങൾ

വാച്ച് ടവർ ബൈബിൾ ആൻഡ്‌ ട്രാക്‌റ്റ്‌ സൊസൈറ്റി ഓഫ്‌ പെൻസിൽവേനിയുടെ 129-‍ാ‍ം വാർഷികയോഗപരിപാടി, വീഡിയോ പ്രക്ഷേണം വഴി ഭൂഗോത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള 14 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുത്തു. ചരിത്രംകുറിച്ച ഈ സവിശേരിപാടിയുടെ പ്രസക്തഭാങ്ങൾ കണ്ടാസ്വദിക്കാം.