വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഇസ്രയേലിലെ പ്രത്യേക കൺവെൻഷൻ

ഇസ്രയേലിലെ പ്രത്യേക കൺവെൻഷൻ

2012-ൽ ഇസ്രയേലിൽവെച്ച് നടന്ന, യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ പ്രത്യേക കൺവെൻഷന്‍റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ കാണാം.