വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

അയർലൻഡിലെ പ്രത്യേക കൺവെൻഷൻ

അയർലൻഡിലെ പ്രത്യേക കൺവെൻഷൻ

2012-ൽ അയർലൻഡിലെ പ്രത്യേക കൺവെൻഷനു ഹാജരാകാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് അയർലൻഡിൽ എത്തിയവർക്ക് അവിടെയുള്ള യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ആതിഥ്യമരുളി.