വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

1963-ലെ അന്താരാഷ്‌ട്ര സമ്മേളങ്ങൾ—ചില വിശേങ്ങൾ

1963-ലെ അന്താരാഷ്‌ട്ര സമ്മേളങ്ങൾ—ചില വിശേങ്ങൾ

1963-ൽ പുറത്തിക്കിയ, രണ്ടു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണാം. ഈ മുഴുനീച്ചിത്രം അക്കാലത്ത്‌ ലോകമെങ്ങുമുള്ള യഹോയുടെ സാക്ഷിളെ കാണിച്ചിരുന്നു.