വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

സമൂഹനന്മയ്‌ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

സ്‌കൂ​ളി​ലെ പരിഹാ​സം നേരി​ടാൻ കുട്ടി​കൾക്ക് ഒരു സഹായം

പത്തു വയസ്സുള്ള ഹ്യൂ​ഗോ​യ്‌ക്ക് പരിഹാ​സ​ത്തെ നേരി​ടാൻ മറ്റുള്ള​വ​രെ സഹായി​ച്ച​തിന്‌ ഡയാനാ അവാർഡ്‌ കിട്ടി. എങ്ങനെ​യാണ്‌ ഈ കൊച്ചു​കു​ട്ടിക്ക് പരിഹാസ-വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ്ഥാനപ​തി​യാ​കാ​നാ​യത്‌?

സമൂഹനന്മയ്‌ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

സ്‌കൂ​ളി​ലെ പരിഹാ​സം നേരി​ടാൻ കുട്ടി​കൾക്ക് ഒരു സഹായം

പത്തു വയസ്സുള്ള ഹ്യൂ​ഗോ​യ്‌ക്ക് പരിഹാ​സ​ത്തെ നേരി​ടാൻ മറ്റുള്ള​വ​രെ സഹായി​ച്ച​തിന്‌ ഡയാനാ അവാർഡ്‌ കിട്ടി. എങ്ങനെ​യാണ്‌ ഈ കൊച്ചു​കു​ട്ടിക്ക് പരിഹാസ-വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ്ഥാനപ​തി​യാ​കാ​നാ​യത്‌?

“ദൈവ​ത്തി​ന്‍റെ വിശുദ്ധ അരുള​പ്പാ​ടു​കൾ” പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താൻ ചുമതല ലഭിച്ചവർ—റോമർ 3:2

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാ​ണ്ടിൽ യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ അനേകം ബൈബിൾവി​വർത്ത​ന​ങ്ങൾ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ്‌ അവർ ആധുനിക ഇംഗ്ലീ​ഷി​ലേക്ക് ഒരു ബൈബിൾ പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യത്‌?

ജർമനിയിലുള്ള സിന്തി, റോമാ ആളുകളെ സന്ദർശിക്കുന്നു

2016-ലെ പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഫലമായി യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ 3,000 ലഘുലേഖകളും ലഘുപത്രികകളും വിതരണം ചെയ്‌തു. 360 സിന്തികളും റോമാകളും ആയി ബൈബിൾചർച്ച നടത്താനായി. അവരിൽ 19 പേർക്കു ബൈബിൾപഠനവും ആരംഭിച്ചു.

“ദൈവ​ത്തി​ന്‍റെ വിശുദ്ധ അരുള​പ്പാ​ടു​കൾ” പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താൻ ചുമതല ലഭിച്ചവർ—റോമർ 3:2

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാ​ണ്ടിൽ യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ അനേകം ബൈബിൾവി​വർത്ത​ന​ങ്ങൾ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ്‌ അവർ ആധുനിക ഇംഗ്ലീ​ഷി​ലേക്ക് ഒരു ബൈബിൾ പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യത്‌?

ജർമനിയിലുള്ള സിന്തി, റോമാ ആളുകളെ സന്ദർശിക്കുന്നു

2016-ലെ പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഫലമായി യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ 3,000 ലഘുലേഖകളും ലഘുപത്രികകളും വിതരണം ചെയ്‌തു. 360 സിന്തികളും റോമാകളും ആയി ബൈബിൾചർച്ച നടത്താനായി. അവരിൽ 19 പേർക്കു ബൈബിൾപഠനവും ആരംഭിച്ചു.

ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗവേല

ജർമനിയിലുള്ള സിന്തി, റോമാ ആളുകളെ സന്ദർശിക്കുന്നു

2016-ലെ പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഫലമായി യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ 3,000 ലഘുലേഖകളും ലഘുപത്രികകളും വിതരണം ചെയ്‌തു. 360 സിന്തികളും റോമാകളും ആയി ബൈബിൾചർച്ച നടത്താനായി. അവരിൽ 19 പേർക്കു ബൈബിൾപഠനവും ആരംഭിച്ചു.

ജർമനിയിലുള്ള സിന്തി, റോമാ ആളുകളെ സന്ദർശിക്കുന്നു

2016-ലെ പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഫലമായി യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ 3,000 ലഘുലേഖകളും ലഘുപത്രികകളും വിതരണം ചെയ്‌തു. 360 സിന്തികളും റോമാകളും ആയി ബൈബിൾചർച്ച നടത്താനായി. അവരിൽ 19 പേർക്കു ബൈബിൾപഠനവും ആരംഭിച്ചു.

ഞങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവേല

ബൈബിൾപ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വിതരണം—കോം​ഗോ​യിൽ

കോം​ഗോ ജനാധി​പ​ത്യ റിപ്പബ്ലി​ക്കി​ലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബൈബി​ളും, പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും എത്തിച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തിന്‌ യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ ഒരോ മാസവും ഐതി​ഹാ​സി​ക​മാ​യ യാത്ര​ക​ളാ​ണു നടത്തുന്നത്‌.

ബൈബിൾപ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വിതരണം—കോം​ഗോ​യിൽ

കോം​ഗോ ജനാധി​പ​ത്യ റിപ്പബ്ലി​ക്കി​ലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബൈബി​ളും, പ്രസി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും എത്തിച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തിന്‌ യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷികൾ ഒരോ മാസവും ഐതി​ഹാ​സി​ക​മാ​യ യാത്ര​ക​ളാ​ണു നടത്തുന്നത്‌.

പ്രത്യേക പരിപാടികൾ

വാർഷികയോഗ റിപ്പോർട്ട്—2014 ഒക്‌ടോ​ബർ

ചരിത്രം കുറിച്ച ഈ വാർഷി​ക​യോ​ഗം മിശി​ഹൈ​ക​രാ​ജ്യം സ്ഥാപി​ത​മാ​യ​തി​ന്‍റെ 100-‍ാ‍ം വാർഷി​കം അനുസ്‌മരിച്ചു.

വാർഷികയോഗ റിപ്പോർട്ട്—2014 ഒക്‌ടോ​ബർ

ചരിത്രം കുറിച്ച ഈ വാർഷി​ക​യോ​ഗം മിശി​ഹൈ​ക​രാ​ജ്യം സ്ഥാപി​ത​മാ​യ​തി​ന്‍റെ 100-‍ാ‍ം വാർഷി​കം അനുസ്‌മരിച്ചു.

നിർമാണപദ്ധതികൾ

വാർവിക്ക് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 7 (2016 സെപ്‌റ്റംബർ മുതൽ 2017 ഫെബ്രുവരി വരെ)

വാർവിക്കിലുള്ള മൂന്നു മ്യൂസിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കെട്ടിടസമുച്ചയങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലാണ്‌. ഓഫീസ്‌/സേവനവിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ മൂന്നു മ്യൂസിയങ്ങളുടെ പണിക്കായി 250-ലധികം പേർ തുടക്കംമുതൽ അവസാനംവരെ സഹായിച്ചു.

വാർവിക്ക് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 7 (2016 സെപ്‌റ്റംബർ മുതൽ 2017 ഫെബ്രുവരി വരെ)

വാർവിക്കിലുള്ള മൂന്നു മ്യൂസിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കെട്ടിടസമുച്ചയങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലാണ്‌. ഓഫീസ്‌/സേവനവിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ മൂന്നു മ്യൂസിയങ്ങളുടെ പണിക്കായി 250-ലധികം പേർ തുടക്കംമുതൽ അവസാനംവരെ സഹായിച്ചു.

സമൂഹനന്മയ്‌ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

മധ്യയൂ​റോ​പ്പി​ലെ അഭയാർഥി​ക​ളെ സഹായി​ക്കു​ന്നു

അഭയാർഥി​ക​ളു​ടെ ശാരീ​രി​കാ​വ​ശ്യ​ങ്ങൾ മാത്രം നിവർത്തി​ച്ചാൽ പോരാ. സാക്ഷി​ക​ളാ​യ സ്വമേ​ധാ​സേ​വ​കർ ബൈബി​ളിൽനി​ന്നു​ള്ള പ്രത്യാ​ശ​യും ആശ്വാ​സ​വും അവരു​മാ​യി പങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു.

മധ്യയൂ​റോ​പ്പി​ലെ അഭയാർഥി​ക​ളെ സഹായി​ക്കു​ന്നു

അഭയാർഥി​ക​ളു​ടെ ശാരീ​രി​കാ​വ​ശ്യ​ങ്ങൾ മാത്രം നിവർത്തി​ച്ചാൽ പോരാ. സാക്ഷി​ക​ളാ​യ സ്വമേ​ധാ​സേ​വ​കർ ബൈബി​ളിൽനി​ന്നു​ള്ള പ്രത്യാ​ശ​യും ആശ്വാ​സ​വും അവരു​മാ​യി പങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു.

ബെഥേലിലെ ജീവിതം

ഐക്യ​നാ​ടു​ക​ളി​ലെ ബെഥേൽ സമുച്ച​യ​ങ്ങൾ സന്ദർശി​ക്കാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കു​ന്നു

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ലോകാ​സ്ഥാ​ന​വും ഐക്യ​നാ​ടു​ക​ളി​ലെ ബ്രാ​ഞ്ചോ​ഫീ​സും ടൂറിൽ ഉൾപ്പെ​ടു​ന്നു.

ഐക്യ​നാ​ടു​ക​ളി​ലെ ബെഥേൽ സമുച്ച​യ​ങ്ങൾ സന്ദർശി​ക്കാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കു​ന്നു

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ലോകാ​സ്ഥാ​ന​വും ഐക്യ​നാ​ടു​ക​ളി​ലെ ബ്രാ​ഞ്ചോ​ഫീ​സും ടൂറിൽ ഉൾപ്പെ​ടു​ന്നു.

ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം

ഒരു മസ്‌തി​ഷ്‌ക​ഗ​വേ​ഷകൻ വിശ്വാ​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു പറയുന്നു

പ്രൊ​ഫസർ രാജേഷ്‌ കലാറിയ അദ്ദേഹ​ത്തി​ന്‍റെ ജോലി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും വിശ്വാ​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സംസാ​രി​ക്കു​ന്നു. ശാസ്‌ത്ര​ത്തിൽ താത്‌പ​ര്യം തോന്നാൻ കാരണമെന്താണ്‌? ജീവി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഉത്ഭവ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു ചിന്തി​ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരി​പ്പി​ച്ചത്‌ എന്താണ്‌?

ഒരു മസ്‌തി​ഷ്‌ക​ഗ​വേ​ഷകൻ വിശ്വാ​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു പറയുന്നു

പ്രൊ​ഫസർ രാജേഷ്‌ കലാറിയ അദ്ദേഹ​ത്തി​ന്‍റെ ജോലി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും വിശ്വാ​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സംസാ​രി​ക്കു​ന്നു. ശാസ്‌ത്ര​ത്തിൽ താത്‌പ​ര്യം തോന്നാൻ കാരണമെന്താണ്‌? ജീവി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഉത്ഭവ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു ചിന്തി​ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരി​പ്പി​ച്ചത്‌ എന്താണ്‌?