വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

അന്താരാഷ്‌ട്ര കൺവെൻഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ

അന്താരാഷ്‌ട്ര കൺവെൻഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ

വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന നാനാവംശജരായ ആളുകൾ പല ദേശങ്ങളിൽനിന്നും ഞങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്‌ട്ര കൺവെൻഷനുകൾക്കു വന്നുചേരുന്നു. ഏതാനും ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ബൈബിളധിഷ്‌ഠിത വിദ്യാഭാസപരിപാടിയിൽനിന്നും ക്രസ്‌തീയകൂട്ടായ്‌മയിൽനിന്നും അവരെല്ലാം പ്രയോജനം നേടുന്നു.