വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓഫീസിനെയും സന്ദർശനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളും അച്ചടിശാലയും സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഊഷ്‌മളമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്ഥലവും സന്ദർശനസമയവും കണ്ടെത്താം.

മധ്യാഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്ക്

58 rue du Stade Boganda

BANGUI

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

+236 21-61-20-70

+236 21-61-89-25

+236 70-11-08-00

ടൂറുകൾ

തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ

രാവിലെ 8:00 മുതൽ 11:00 വരെ

ദൈർഘ്യം: ഒരു മണിക്കൂർ

സവിശേഷതകൾ

മധ്യാഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്ക്, ഛാഡ്‌ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ നിർവഹിക്കുന്ന ബൈബിൾ വിദ്യാഭ്യാസ വേലയ്‌ക്കും അവിടങ്ങളിലെ രാജ്യഹാൾ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. ബൈബിൾപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ സാങ്കോയിലേക്കും വേറെ ഏഴുഭാഷകളിലേക്കും പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു.

ടൂർ ബ്രോഷർ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം.