വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

ഓഫീസിനെയും സന്ദർശനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളും അച്ചടിശാലയും സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഊഷ്‌മളമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്ഥലവും സന്ദർശനസമയവും കണ്ടെത്താം.

ഫ്രാൻസ്‌

2 rue Saint-Hildevert

27400 LOUVIERS

FRANCE

+33 2-32-25-55-55

ടൂറുകൾ

തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ

രാവിലെ 9:30-നും, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:00-നും

ദൈർഘ്യം: മൂന്ന് മണിക്കൂർ

സവിശേഷതകൾ

ബൈബിൾപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അനേകം ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു. ഫ്രാൻസിലെയും ഫ്രഞ്ച് ഓവർസീസ്‌ പ്രദേശങ്ങളിലെയും (ഫ്രഞ്ച് ഗയാന, ഗ്വാദലൂപ്‌, മാർട്ടിനിക്‌, മയോട്ട്, റീയൂണിയൻ, സെയ്‌ന്‍റ് പിയർ, മിക്കലോ) യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.

ടൂർ ബ്രോഷർ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം.