വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടേതു മാത്രമാണ്‌ ശരിയായ മതം എന്നു അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടേതു മാത്രമാണ്‌ ശരിയായ മതം എന്നു അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

മതത്തെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നവർ, തങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന മതം ദൈവത്തിനും യേശുവിനും സ്വീകാര്യമാണെന്ന ബോധ്യമുള്ളരായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ മതം പിൻപറ്റേണ്ടതില്ലല്ലോ?

രക്ഷയിലേക്കു നയിക്കുന്ന പല പാതകൾ അഥവാ മതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന വീക്ഷണത്തോട്‌ യേശുക്രിസ്‌തു യോജിച്ചില്ല. പകരം അവൻ പറഞ്ഞു: “ജീവനിലേക്കുള്ള വാതിൽ ഇടുങ്ങിതും പാത ഞെരുക്കമുള്ളതും ആകുന്നു. അതു കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കമത്രേ.” (മത്തായി 7:14) തങ്ങൾ ആ പാത കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റൊരു മതം അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സന്തോവാർത്ത!

മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്തോവാർത്ത എന്താണ്‌?

ഏകസത്യദൈത്തിന്‍റെ ആരാധയിൽ എല്ലാവരും ഏകീകൃരായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം എന്നെങ്കിലും വരുമോ?