വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഞങ്ങളുടെ ലോകവ്യാപക പ്രസംഗപ്രവർത്തനം

ഞങ്ങളുടെ ലോകവ്യാപക പ്രസംഗപ്രവർത്തനം

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ പുറത്തിറക്കിയ, യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ--സുവാർത്ത ഘോഷിക്കാൻ സംഘടിതർ എന്ന വിഡിയോയിൽനിന്നുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പിങ്ങാണ്‌ ഇത്‌.