വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ക്രിസ്‌ത്യാനിളാണോ?

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ക്രിസ്‌ത്യാനിളാണോ?

അതെ. പിൻവരുന്ന കാരണങ്ങൾ കാണുക:

  • യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ ഉപദേങ്ങളും മാതൃയും അടുത്തു പിൻപറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.—1 പത്രോസ്‌ 2:21.

  • രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം യേശുവാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. “മറ്റൊരുനിലും രക്ഷയില്ല; നാം രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി ആകാശത്തിൻകീഴിൽ മനുഷ്യരുടെയിയിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു നാമവുമില്ല.”—പ്രവൃത്തികൾ 4:12.

  • യഹോയുടെ സാക്ഷിളായിത്തീരുന്നവർ യേശുവിന്‍റെ നാമത്തിൽ സ്‌നാമേൽക്കുന്നു.—മത്തായി 28:18, 19.

  • ഞങ്ങൾ യേശുവിന്‍റെ നാമത്തിലാണ്‌ പ്രാർഥിക്കുന്നത്‌.—യോഹന്നാൻ 15:16.

  • ഏതൊരു പുരുഷന്‍റെയും ശിരസ്സാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്‌ അഥവാ അവന്‍റെ മേൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കാൻ നിയുക്തനാക്കിയിരിക്കുന്നത്‌ യേശുവിനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.—1 കൊരിന്ത്യർ 11:3.

എന്നാൽ ക്രിസ്‌ത്യാനിളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മതവിഭാങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്‌തരാണ്‌ ഞങ്ങൾ--പലവിങ്ങളിൽ. ഉദാഹത്തിന്‌, യേശു ദൈവത്തിന്‍റെ പുത്രനാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ട് യേശു ത്രിത്വത്തിന്‍റെ ഭാഗമല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. (മർക്കോസ്‌ 12:29) ദേഹി അമർത്യമാണെന്നോ ദൈവം മനുഷ്യരെ നരകത്തിൽ നിത്യമായി ദണ്ഡിപ്പിക്കുമെന്നോ മതകാര്യങ്ങളിൽ നേതൃത്വമെടുക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളരുടെ മീതെ അവരെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന സ്ഥാനപ്പേരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കമെന്നോ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.—സഭാപ്രസംഗി 9:5; യെഹെസ്‌കേൽ 18:4; മത്തായി 23:8-10.