വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഒരു പുതിയ മതവിഭാമാണോ?

യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഒരു പുതിയ മതവിഭാമാണോ?

അല്ല, യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഒരു പുതിയ മതവിഭാമല്ല. പകരം, യേശുക്രിസ്‌തു വെച്ച മാതൃക പിൻപറ്റാനും അവന്‍റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്കു ചേർച്ചയിൽ ജീവിക്കാനും ആത്മാർഥമായി ശ്രമിക്കുന്ന ക്രിസ്‌ത്യാനിളാണ്‌ ഞങ്ങൾ.

ഒരു മതവിഭാഗം എന്നാൽ എന്താണ്‌?

“മതവിഭാഗം” എന്നതുകൊണ്ട് പലരും പലതാണ്‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടു പൊതുധാളും ആ ധാരണകൾ ഞങ്ങൾക്കു ബാധകല്ലാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും നോക്കാം.

  • “മതവിഭാഗം” എന്നതുകൊണ്ട് ചിലർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌ പുതിയ അഥവാ യാഥാസ്ഥിതില്ലാത്ത ഒരു മതത്തെയാണ്‌. യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഒരു പുതിയ മതം ഉണ്ടാക്കിതല്ല. പകരം, ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്‌ത്യാനിളുടെ ആരാധനാമാതൃക പിന്തുരുക മാത്രമാണ്‌ ഞങ്ങൾ ചെയ്‌തത്‌; അവരുടെ മാതൃയും പഠിപ്പിക്കലുളും ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (2 തിമൊഥെയൊസ്‌ 3:16, 17) ആദ്യം മുതലുള്ളതും സ്വീകാര്യവും ആയ ആരാധന എന്താണെന്നു പറയാനുള്ള അധികാരം ബൈബിളിനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

  • “മതവിഭാഗം” എന്നതുകൊണ്ട് ചിലർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌ ഒരു മാനുനേതാവിനു കീഴിലുള്ള അപകടമായ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ്‌. യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ മനുഷ്യരെ ആരെയും തങ്ങളുടെ നേതാവായി കാണുന്നില്ല. മറിച്ച്, യേശു തന്‍റെ അനുഗാമികൾക്കായി വെച്ച നിലവാത്തോട്‌ ഞങ്ങൾ പറ്റിനിൽക്കുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു: “ഒരുവത്രേ നിങ്ങളുടെ നായകൻ; ക്രിസ്‌തുന്നെ.”—മത്തായി 23:10.

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ഒട്ടുംന്നെ അപകടകാരിളല്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, അവരുടെ അംഗങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിനും പ്രയോമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മതമാണ്‌ അവരുടേത്‌. ഉദാഹത്തിന്‌, മയക്കുരുന്നിന്‍റെയും മദ്യത്തിന്‍റെയും ദുരുയോഗം പോലുള്ള ദോഷമായ ആസക്തിളിൽനിന്ന് വിമുക്തരാകാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തങ്ങൾ അനേകരെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, ഞങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും ആയിരക്കക്കിന്‌ ആളുകളെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന സാക്ഷരതാക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നു. അതുപോലെ, ഞങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ യേശു തന്‍റെ അനുഗാമിളോടു കല്‌പിച്ചതുപോലെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ കൈവരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കഠിനശ്രമം ചെയ്യുന്നു.—മത്തായി 5:13-16.

 

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സന്തോവാർത്ത!

സത്യാരാധന എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?

സത്യമതം ഒന്നേ ഉള്ളോ? സത്യാരായുടെ അഞ്ചു തിരിച്ചറിയിക്കൽ അടയാളങ്ങൾ പരിചിന്തിക്കൂ.